Warunki gwarancji na sprzęt zakupiony w Elmark Automatyka S.A.


  1. Elmark Automatyka S.A. udziela gwarancji na wymienione pozycje na czas określony w tabeli w kolumnie "Gwarancja" (wyrażony w miesiącach), począwszy od dnia określonego w kolumnie "Od dnia".

   [Tabela sprzętu wraz z okresami gwarancji dołączone są oczywiście do karty gwarancyjnej]

   1. W przypadku baterii i akumulatorów (jako oddzielnych pozycji lub jako podzespołów) okres gwarancji jest skrócony i wynosi tylko 6 miesięcy. Zapis ten nie dotyczy sprzętu z wyprzedaży, który objęty jest jedynie jednomiesięczną gwarancją uruchomieniową.
   2. W przypadku produktów Mean Well objętych gwarancją, a nie wymienionych na karcie gwarancyjnej, okres gwarancji jest równy okresowi wskazanemu na karcie katalogowej dotyczącej danego modelu dostarczanej przez producenta.
   3. Dopuszcza się obecność jednego uszkodzonego punktu (bad pixela) na ekranie LCD.
   4. W przypadku sprzedaży produktów Getac poza terytorium Polski produkty Getac podlegają gwarancji producenta. Szczegółowe warunki oraz procedura zgłaszania dostępne są na stronie producenta: Getac
  2. Gwarancja nie obejmuje oprogramowania, jednak w przypadku jakichkolwiek stwierdzonych nieprawidłowości firma Elmark Automatyka S.A. kontaktując się z producentem oprogramowania dokłada wszelkich starań mających na celu usunięcie błędów.
  3. Naprawa gwarancyjna realizowana jest w terminie 2 tygodni od dostarczenia sprzętu, jeżeli dokonuje się na terenie firmy Elmark Automatyka S.A.
  4. Jeśli ze względów technicznych konieczne jest wysłanie sprzętu do producenta, to naprawa realizowana jest w terminie 6 tygodni.
  5. Ewentualny koszt wysyłki sprzętu do producenta ponosi w takim wypadku firma Elmark Automatyka S.A.
  6. Sprzęt powinien być dostarczony do serwisu Elmark Automatyka S.A. na jeden z dwóch sposobów:
   1. dla wysyłek z terytorium Polski: pocztą kurierską DHL na koszt Elmark Automatyka S.A., pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania zgłoszenia na stronie https://serwis.elmark.com.pl/,
   2. na koszt i ryzyko zgłaszającego, dowolnego rodzaju przesyłką, zaadresowaną na:

    Elmark Automatyka S.A. - SERWIS
    ul. Niemcewicza 76
    05-075 Warszawa  
    Polska

  7. Do sprzętu powinien być dołączony dokładny opis usterki oraz kontakt do osoby opiekującej się sprzętem ze strony klienta.
  8. Transport naprawionego sprzętu do klienta (po wykonaniu naprawy) następuje na koszt firmy Elmark Automatyka S.A.
  9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji.
  10. Elmark Automatyka S.A. świadczy także odpłatnie serwis pogwarancyjny.
  11. Zryczałtowany koszt naprawy pogwarancyjnej sprzętu zakupionego w Elmark Automatyka S.A. wynosi 25% ceny urządzenia wg aktualnego cennika, ale nie mniej niż 250 zł netto lub 50 EUR.
  12. Na wykonane naprawy pogwarancyjne Elmark Automatyka S.A. udziela gwarancji przez okres 3 miesięcy od daty dokonania świadczenia. Gwarancją tą objęte są wyłącznie elementy/czynności wyszczególnione w raporcie z naprawy.
  13. Jeżeli nadesłany do serwisu sprzęt nie posiada opisu uszkodzenia, a po weryfikacji jego działania okazuje się, że jest w pełni sprawny, Elmark Automatyka S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za weryfikację sprzętu w wysokości zależnej od nakładu pracy, ale nie większej niż 25% wartości nowego sprzętu.

    

 1. Warunki zwrotu sprzętu zakupionego przez konsumentów na odległość

  Zwroty przyjmowane są bez potrzeby podawania przyczyny, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia towaru, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

   

  Warunki zwrotu sprzętu zakupionego w pozostałych przypadkach

  Elmark Automatyka S.A. nie przyjmuje zwrotów sprzętu zakupionego przez firmy z wyjątkiem sytuacji gdy:

  • działanie sprzętu jest niezgodne ze specyfikacją techniczną producenta;
  • specyfikacja sprzętu na zamówieniu jest błędna, wskutek złożenia przez Elmark Automatyka S.A. błędnej oferty;
  • został dostarczony sprzęt niezgodny z fakturą VAT;
  • nie został dotrzymany termin dostawy z przyczyn niezależnych od klienta;

  W wyżej wymienionych, oraz wszelkich innych sytuacjach, gdy nastąpiła niewłaściwa obsługa klienta z winy Elmark Automatyka S.A. lub producenta sprzętu, przyjmowane są zwroty w terminie do 2 tygodni od daty sprzedaży, bez naliczania opłat manipulacyjnych. Koszt transportu zwracanego sprzętu pokrywa Elmark Automatyka S.A., pod warunkiem jego przesłania pocztą kurierską DHL. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym polubownym uzgodnieniu, Elmark Automatyka S.A. przyjmuje zwroty od stałych klientów w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty sprzedaży, pod warunkiem przesłania zwracanego sprzętu na koszt klienta, naliczając opłatę manipulacyjną związaną z wcześniejszym poniesieniem kosztów transportu i koniecznością skrupulatnej, czasochłonnej, pełnej weryfikacji jego sprawności technicznej. Jeżeli sprzęt jest sprawny i nieużywany opłata manipulacyjna wynosi 20% jego wartości wg cennika Elmark Automatyka S.A. obowiązującego w dniu sprzedaży. Jeżeli sprzęt jest sprawny, ale opakowanie, dokumentacja lub sam sprzęt nosi ślady używania, opłata manipulacyjna wynosi 40% jego wartości wg cennika Elmark Automatyka S.A. obowiązującego w dniu sprzedaży. Sprzęt taki jest przez Elmark Automatyka S.A. przeceniany i sprzedawany za pośrednictwem Internetu z rabatem 40%. Ostateczną decyzję co do przyjęcia zwrotu i wysokości opłaty manipulacyjnej podejmuje pracownik firmy Elmark Automatyka S.A. po otrzymaniu i weryfikacji zwracanego sprzętu.